Gmoy
Ngồi xuống và cùng nói về ý tưởng đó :)
Biến ý tưởng của bạn trở thành website ngay bây giờ.